مژده وصل شیراز | خدمات

دسته بندی ها

خدمات

کارگاه های کار آموزی

مژده وصل شیراز با کسب پروانه سازمان آموزش فنی و حرفه کشور، شروع دورهای آموزشی کارگاهی را پایه ریزی نموده است.