مژده وصل شیراز | اخبار

ویژه

پیشتازی شرکت مژده وصل شیراز با طرح های بکر مهندس دهقان چهره ماندگار صنعت

در بازدیدی که دکتر دین پرست معاون اقتصادی وزیر کشور به همراه هیأتی متشکل از دکتر جمال پور استاندار قزوین، دکترقبادی معاونت اقتصادی استانداری، مهندس احمدپور فرماندار شهرستان آبیک، دکتر افضلی رئیس سازمان صمت و جمع کثیری از مسئولان بلند پایه کشوری و استانی از شرکت مژده وصل شیراز انجام داده بود اظهار داشت: تلاش بی وقفه مدیران با درایت این شرکت سبب شده مجموعه مژده وصل شیراز در دو حوزه تولید و کارآفرینی بدرخشد. معاون وزیر کشور تصریح کرد: دولت قطعا از طرح ها و برنامه های مدیران ارشد این مجموعه در راستای توسعه روزافزون مژده وصل شیراز حمایت ویژه خواهد کرد.

اخبار

پیشتازی شرکت مژده وصل شیراز با طرح های بکر مهندس دهقان چهره ماندگار صنعت

در بازدیدی که دکتر دین پرست معاون اقتصادی وزیر کشور به همراه هیأتی متشکل از دکتر جمال پور استاندار قزوین، دکترقبادی معاونت اقتصادی استانداری، مهندس احمدپور فرماندار شهرستان آبیک، دکتر افضلی رئیس سازمان صمت و جمع کثیری از مسئولان بلند پایه کشوری و استانی از شرکت مژده وصل شیراز انجام داده بود اظهار داشت: تلاش بی وقفه مدیران با درایت این شرکت سبب شده مجموعه مژده وصل شیراز در دو حوزه تولید و کارآفرینی بدرخشد. معاون وزیر کشور تصریح کرد: دولت قطعا از طرح ها و برنامه های مدیران ارشد این مجموعه در راستای توسعه روزافزون مژده وصل شیراز حمایت ویژه خواهد کرد.

0