مژده وصل شیراز | کارگاه های کار آموزی

کارگاه های کار آموزی

مژده وصل شیراز با کسب پروانه سازمان آموزش فنی و حرفه کشور، شروع دورهای آموزشی کارگاهی را پایه ریزی نموده است.

_response_49_rotated.jpg (416 KB)

نظرات

captcha