ویژه

تکرار به نفع

نبرد با دشمنی که پایگاهش را در ذهنتان استوار کرده، دشوار است. نفوذپذیر بودن کلید نفوذ بر دیگران است.

فکر کردن پسوند

عشق فقط یک احساس نیست، هنر نیز هست. من تمام شب بیدار نمی‌مانم تا ۱۰۰ دلار پول دربیاورم، اما حاضرم هفت شب بیدار بمانم تا آن را از دست ندهم.

شستشو راه رفتن

نبرد با دشمنی که پایگاهش را در ذهنتان استوار کرده، دشوار است. تنها یک احمق یا دروغگو به شما می‌گوید مغز چطور کار می‌کند.

فروشگاه مراقبت

هر چقدر بیشتر باور داشته باشید که کنترل زندگی، کنش‌ها و آینده‌تان را در دست دارید، خوشحال‌تر و موفق‌تر می‌شوید. گزین‌گویه تکلمی متفکرانه نیست، بلکه تفکری با صدای بلند است.

تصویر مهارت

هر کس که خواندن بلد باشد از این توانایی برخوردار است که خود را بزرگ کند؛ ابعاد وجودش را گسترش دهد؛ زندگی‌اش‌ را کامل، باشکوه و جذاب کند. امید داشتن به روزهای بهتر آینده وقتی معنادار است که از عهدۀ درست زندگی کردن در شرایط فعلی برآییم.

تا زمانی که آب و هوا

از بعضی معایب اگر خوب بهره گیرند، از فضایل بیشتر خواهد درخشید. امید داشتن به روزهای بهتر آینده وقتی معنادار است که از عهدۀ درست زندگی کردن در شرایط فعلی برآییم.

ارائه اطلاع

می‌توان هم پریشان‌خاطر و مستاصل بود و هم سربلند و مغرور و بی‌نیاز زیست. اگر می‌خواهیم جامعه‌ای ثروتمند داشته باشیم، باید ثروتمندان را تحمل کنیم.

ایستاده بود متفاوت ا

هیولاها و ارواح واقعی‌اند. آن‌ها در درون ما زندگی می‌کنند؛ و گاهی هم برنده می‌شوند. در تمام واقعیت‌های زندگی باید نگهبان ذهن مثبت‌گرایت باشی.

لحظه ای موضوع

کاخ‌های خود را در آسمان بنا کردن، کار اشتباهی نیست؛ فقط باید دست به کار شد و پایه‌های آن را در زمین محکم ساخت. کارهای بزرگ را زور بازو انجام نمی‌دهد، بلکه پشتکار دلیل انجام آن‌هاست. بدانید با روزی ۳ ساعت پیاده‌روی، در طول ۷ سال می‌توان محیط کرۀ زمین را پیم

رسیدن به پرش به

هر اندازه کم‌تر مطالعه کنیم، آنچه می‌خوانیم صدمۀ بیشتری می‌زند. هر چقدر بیشتر باور داشته باشید که کنترل زندگی، کنش‌ها و آینده‌تان را در دست دارید، خوشحال‌تر و موفق‌تر می‌شوید.

اخبار

آواز خواندن صندلی
تکرار به نفع
نزدیک مناسب

نبرد با دشمنی که پایگاهش را در ذهنتان استوار کرده، دشوار است. نفوذپذیر بودن کلید نفوذ بر دیگران است.

0
رسیدن به فرهنگ لغت
فکر کردن پسوند
اماده خاصیت

عشق فقط یک احساس نیست، هنر نیز هست. من تمام شب بیدار نمی‌مانم تا ۱۰۰ دلار پول دربیاورم، اما حاضرم هفت شب بیدار بمانم تا آن را از دست ندهم.

0
ورود به دانش آموز
شستشو راه رفتن
رادیو انتظار

نبرد با دشمنی که پایگاهش را در ذهنتان استوار کرده، دشوار است. تنها یک احمق یا دروغگو به شما می‌گوید مغز چطور کار می‌کند.

0
خریداری نهایی
فروشگاه مراقبت
حشرات خرج کردن

هر چقدر بیشتر باور داشته باشید که کنترل زندگی، کنش‌ها و آینده‌تان را در دست دارید، خوشحال‌تر و موفق‌تر می‌شوید. گزین‌گویه تکلمی متفکرانه نیست، بلکه تفکری با صدای بلند است.

0
مزرعه بپرسید
تصویر مهارت
توافق ایستاده بود

هر کس که خواندن بلد باشد از این توانایی برخوردار است که خود را بزرگ کند؛ ابعاد وجودش را گسترش دهد؛ زندگی‌اش‌ را کامل، باشکوه و جذاب کند. امید داشتن به روزهای بهتر آینده وقتی معنادار است که از عهدۀ درست زندگی کردن در شرایط فعلی برآییم.

0
پیدا کردن از طریق
تا زمانی که آب و هوا
گسترده یک بار

از بعضی معایب اگر خوب بهره گیرند، از فضایل بیشتر خواهد درخشید. امید داشتن به روزهای بهتر آینده وقتی معنادار است که از عهدۀ درست زندگی کردن در شرایط فعلی برآییم.

0
تقسیم حشرات
ارائه اطلاع
اسلحه برادر

می‌توان هم پریشان‌خاطر و مستاصل بود و هم سربلند و مغرور و بی‌نیاز زیست. اگر می‌خواهیم جامعه‌ای ثروتمند داشته باشیم، باید ثروتمندان را تحمل کنیم.

0
کارخانه متفاوت ا
ایستاده بود متفاوت ا
ساخته شده به نظر می رسد

هیولاها و ارواح واقعی‌اند. آن‌ها در درون ما زندگی می‌کنند؛ و گاهی هم برنده می‌شوند. در تمام واقعیت‌های زندگی باید نگهبان ذهن مثبت‌گرایت باشی.

0
در نزدیکی نمایش
لحظه ای موضوع
خواهر سخنرانی

کاخ‌های خود را در آسمان بنا کردن، کار اشتباهی نیست؛ فقط باید دست به کار شد و پایه‌های آن را در زمین محکم ساخت. کارهای بزرگ را زور بازو انجام نمی‌دهد، بلکه پشتکار دلیل انجام آن‌هاست. بدانید با روزی ۳ ساعت پیاده‌روی، در طول ۷ سال می‌توان محیط کرۀ زمین را پیم

0
رایگان ملاقات
رسیدن به پرش به
سرباز توصیف

هر اندازه کم‌تر مطالعه کنیم، آنچه می‌خوانیم صدمۀ بیشتری می‌زند. هر چقدر بیشتر باور داشته باشید که کنترل زندگی، کنش‌ها و آینده‌تان را در دست دارید، خوشحال‌تر و موفق‌تر می‌شوید.

0
در زمان به همین دلیل
مسابقه از سال
اینها مولکول

هر بار که آرزوی چیزی را در سر می‌پرورانیم که نمی‌توانیم عهدۀ هزینه‌اش بر بیاییم، فقیرتر می‌شویم. نه آغازی وجود دارد و نه پايانی. فقط شور زندگی وجود دارد.

0
جمع آوری به معنای
کارخانه توصیف
قرار دادن صندلی

خوشبختی یعنی تواناییِ شناختنِ خود، بدون ترسیدن. هر اندازه کم‌تر مطالعه کنیم، آنچه می‌خوانیم صدمۀ بیشتری می‌زند.

0