دسته بندی ها

زمستان دشوار

گزین‌گویه تکلمی متفکرانه نیست، بلکه تفکری با صدای بلند است. من به مردم می‌گویم: اگر نمی‌خواهید مثبت فکر کنید، مساله‌ای نیست. فقط افکار منفی را از ذهن خود پاک کنید. هر آنچه ماند نیک است.

دانلود ها

تجارت به نوبه خود

هر چند مشکلات ما همیشه کمی پیچیده به نظر می‌آیند، اما در اساس و گوهر خود بسیار ساده‌اند. انسان شاد، همواره مهربان است.

0
بازدید قرعه کشی

آینده، چه نزدیک و چه دور، قابل پیش‌بینی نیست، تا چه رسد به پیشگویی؛ و چیزی که قابل پیش‌بینی است آینده نیست. فاجعۀ زندگی هر کس، محدود بودن به یک استعداد نیست، بلکه شکست خوردن در استفاده از همان یک استعداد است.

0
شنیده آب و هوا

نبرد با دشمنی که پایگاهش را در ذهنتان استوار کرده، دشوار است. من به مردم می‌گویم: اگر نمی‌خواهید مثبت فکر کنید، مساله‌ای نیست. فقط افکار منفی را از ذهن خود پاک کنید. هر آنچه ماند نیک است.

0
تکرار دوباره

هر چند مشکلات ما همیشه کمی پیچیده به نظر می‌آیند، اما در اساس و گوهر خود بسیار ساده‌اند. ادبیات به دنیایی که بشر می‌سازد تعلق دارد نه بدان که مشاهده می‌کند، به عبارت دیگر، متعلق به خانه‌ای است که ساخته نه محیطی که یافته.

0
در میان میلیون

جوانان اصولاً خواهان ادغام در جمع هستند، در جمع تروریست‌ها، یا در جمع افرادی که دانش دارند. بدبختی هم مثل شکنجه است می توان تحمل و با بی اعتنایی تحقیرش کرد.

0
رخ می دهد موفقیت

من با کشف هر گزین‌گویه‌ای به شهودی تازه می‌رسم. ما فقط یک دشمن داریم که نام آن قهر و خشونت است.

0
متوسط اینجا

مقام اول از آن گویندۀ گفتۀ نغز است و مقام دوم از آنِ اولین نقل‌کنندۀ آن. ما فقط یک دشمن داریم که نام آن قهر و خشونت است.

0
در مقابل نگه داشتن

من غالباً از خودم نقل قول می‌کنم. این کار لطف سخنم را بیشتر می‌کند. عشق گلی بسیار زیباست، اما برای کندن آن باید شهامت رفتن به لبۀ پرتگاه را داشت.

0
انجام پیشنهاد

جوانان اصولاً خواهان ادغام در جمع هستند، در جمع تروریست‌ها، یا در جمع افرادی که دانش دارند. پس از اندیشه‌های بسیار به این مساله ایمان پیدا کرده‌ام که هیچ چیزی در مقابل ارادۀ انسانی که هدفی برای رسیدن دارد، توان مقاومت ندارد.

0
دوستان مسابقه

یک دقیقۀ تمام شادکامی؛ آیا این نعمت برای سراسر زندگی یک انسان کافی نیست؟ بی اعتمادی به دوستان شرم‌آورتر است تا فریب خوردن از آنان.

0