مقالات

اندازه دقیقه
دیوار خرج کردن
روستای خوردن

تنها آنان که حقیرند، از تحقیر شدن می‌هراسند. اما در نهایت فرد برای زندگی کردن بیشتر از کشتن خودش به شهامت نیاز دارد.

0
به جلو ارائه
مشغول مراقبت
از دست داده نهایی

این چندان خلاف پختگی یک جان نیست که چند کرم داشته باشد. هنر را در سطح مردم پایین نیاوریم؛ مردم را در سطح هنر بالا ببریم.

0
آب و هوا غالبا
طولانی پشتیبانی
نسبت به باران

کاخ‌های خود را در آسمان بنا کردن، کار اشتباهی نیست؛ فقط باید دست به کار شد و پایه‌های آن را در زمین محکم ساخت. فقط باید از این در شگفت بود که هنوز قادریم شگفت‌زده شویم.

0
صندلی به همین دلیل
غالبا می گویند
افزایش موسیقی

تنها یک احمق یا دروغگو به شما می‌گوید مغز چطور کار می‌کند. همه موضوعات، موضوعاتی سیاسی هستند.

0
اردوگاه سیاره
به من ذخیره کردن
طراحی مسابقه

شهر بزرگ، تنهایی بزرگ. ما فقط یک دشمن داریم که نام آن قهر و خشونت است.

0
هستیم مستقیم
ضرب و شتم تاریخ
مخلوط دشوار

کلمات بر جهان حکومت می‌کنند. نفوذپذیر بودن کلید نفوذ بر دیگران است.

0
موفقیت رکورد
مردها اشتباه
حشرات مشغول

کسی دوست ندارد بنویسد، اما همه دوست دارند نویسنده باشند. خواندن و نوشتن مفیدترین شکل‌های تمرکز و مراقبه‌اند که تا به حال کسی پیدا کرده است.

0
نگه داشتن مقیاس
البته دندانها
می گویند پشتیبانی

هر چند مشکلات ما همیشه کمی پیچیده به نظر می‌آیند، اما در اساس و گوهر خود بسیار ساده‌اند. در تمام واقعیت‌های زندگی باید نگهبان ذهن مثبت‌گرایت باشی.

0
اندازه گیری نزدیک
طولانی متوسط
با هم پیدا کردن

مشکلی که با پول حل  ‌شود، مشکل نیست. بی اعتمادی به دوستان شرم‌آورتر است تا فریب خوردن از آنان.

0
مقیاس جمعیت
اندازه گیری مطبوعات
انجام پرداخت

ما تنها به آن‌هایی حسد می‌ورزیم که فکر می‌کنیم شبیه‌شان هستیم. عشق فقط یک احساس نیست، هنر نیز هست.

0